คู่มือครู

เกมพัฒนาสมองก้าวแรกการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 

คู่มือครู

พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์

 

คู่มือครู

มาตราตัวสะกด 8 บท

มาตารตัวสะกดที่ 1

แม่กง

 

 

มาตารตัวสะกดที่ 2

แม่กน

 

มาตารตัวสะกดที่ 3

แม่กม

มาตารตัวสะกดที่ 4

แม่เกย

 

 

มาตารตัวสะกดที่ 5

แม่เกอว

 

มาตารตัวสะกดที่ 6

แม่กก

มาตารตัวสะกดที่ 7

แม่กด

 

 

มาตารตัวสะกดที่ 8

แม่กบ