ต้อนรับ รองศาสตราจารย์เกษม ช่วยพนัง

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ผู้บริหาร และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์เกษม ช่วยพนัง กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2565 เข้าเยี่ยมชมคณะฯ พร้อมเสนอแนวคิดและแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคณะมนุษยศาสตร์ฯ ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย