ทุนการศึกษา-วิจัย/รับสมัครงาน

ตั้งแต่ สิ้นสุด ชื่อโครงการ บันทึกข้อความ
21 ตุลาคม 2562 บริษัท พิกเชอร์(ประเทศไทย) จำกัด ขออนุญาตติดป้ายประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน
10 กันยายน 2562 5 พฤศจิกายน 2562 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย และประกาศรอบการวิจัยเพื่อนรับทุนสนับสนุนการทำวิจัย (ครั้งที่ 1 ) งบประมาณกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563