ทุน/ข่าวสาร

- กำหนดกิจกรรมการทดสอบแก้ตัวภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา
- งานแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ "OEC International Education Fair 2018"
- งานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย CP Australia Education Fair 2018