Human.CRRU

ไอที แจ้งเลื่อนการทดสอบ OIT นศ.ใหม่ ไม่มีกำหนด


ผศ.ณรงค์ศักดิ์   ศรีสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.)  เปิดเผยว่า ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(ฝ่าย IT)  ประกาศให้มีการสอบ OIT สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556  ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2556 และวันที่ 14 - 17 พฤษภาคม 2556  ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ที่ ห้อง e-learning อาคารยุพราชวิทยมงคล  โดยให้นักศึกษาปีที่ 1 / 2556 ทุกคน เข้ารับการทดสอบ การใช้งานคอมพิวเตอร์และการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (OIT)   นั้น  ขอเลื่อนไปโดยไม่มีกำหนด  ผศ.ณรงค์ศักดิ์ กล่าว 

ลิงค์เพิ่มเเติม

                                                                        

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์: 0 5377 6013 ต่อ 1210 แฟกซ์: 0 5377 6025 

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ News and Events ไอที แจ้งเลื่อนการทดสอบ OIT นศ.ใหม่ ไม่มีกำหนด