ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิพันธ์  อุทยานุกูล
ประธานโปรแกรมวิชา
ค.บ. (ภาษาไทย)
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
*ศศ.ด. (ภาษาไทย) (กำลังศึกษาต่อ)

รองศาสตราจารย์ยุพิน  จันทร์เรือง
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการสอนภาษาไทย
กศ.บ. (ภาษาไทย)
ค.ม. (วิธีการสอนภาษาไทย)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์  คล้ายสุวรรณ์
ค.บ. (ภาษาไทย) (เกียรตินิยมอันดับ 1)
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
*ปร.ด. (การศึกษาและการพัฒนาสังคม)
(กำลังศึกษาต่อ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา  แสงสิทธิ์ 
กศ.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (จารึกภาษาไทย)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาดา  จันทร์เรือง
กศ.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี   เท็งตระกูล 
ค.บ. (หลักสูตรและการสอน)
M.A. (Curriculum and Instruction)
M.Phil. (Education)
Ph.D. (Education)

อาจารย์สมหวัง  อินทร์ไชย
พธ.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (ภาษาและวรรณกรรมล้านนา)
*ปร.ด. (ภาษาไทย) (กำลังศึกษาต่อ)

อาจารย์สุกัญญา  ขลิบเงิน
กรรมการและเลขานุการ
ค.บ. (ภาษาไทย)
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
*ศศ.ด. (ภาษาไทย) (กำลังศึกษาต่อ)

อาจารย์อดิสรณ์  ประทุมถิ่น
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์ / ศศ.บ.ภาษาไทย)
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)

*ศศ.ด. (ภาษาไทย) (กำลังศึกษาต่อ)

อาจารย์บุญทิวา  สิริชยานุกุล
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
*ศศ.ด. (ภาษาไทย) (กำลังศึกษาต่อ)

อาจารย์ไกรสิทธิ์  
จามรจันทร์สาขา 
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)

อาจารย์อรทัย  ขันโท
ค.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)

อาจารย์ ดร.วันชนะ   จิตอารีย์
ค.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.ด. (ภาษาไทย)

อาจารย์บุษราคัม  ยอดชะลูด
ค.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)

อาจารย์สมประสงค์  แสงอินทร์
ศศ.บ. (ภาษาไทย) (เกียรตินิยมอันดับ 1)
นศ.ม. (วารสารสนเทศ)

อาจารย์ธีรารัตน์   จับใจนาย
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)

อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ  สุขวัฒน์
ค.บ. (ภาษาไทย)
กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีไทย)
ศศ.ด. (ไทศึกษา)

อาจารย์อาภิสรา   พลนรัตน์
ศษ.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
*ปร.ด. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) (กำลังศึกษาต่อ)

อาจารย์จารุณี   อินทรกำแหง
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)

อาจารย์ปิยมาศ   มาวงศ์
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)

อาจารย์เบญจมาภรณ์  สุริยาวงศ์
ค.บ. (ภาษาไทย)
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
*ศศ.ด. (ภาษาไทย) (กำลังศึกษาต่อ)

 

อาจารย์กรชนก  นันทกนก
ศศ.บ. (ภาษาไทย)(เกียรตินิยมอันดับ 2)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)

อาจารย์รุ่งโรจน์ ต้นประดิษฐ
ศศ.บ. (ภาษาไทย)(เกียรตินิยมอันดับ 1)
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย)