อาจารย์ปริศนา  อุทธชาติ 
ประธานโปรแกรมวิชา
ค.บ. (ภาษาจีน)
M.A. (Modern Chinese Literature)
*Ph.D. (Chinese Modern and Contemporary History)(กำลังศึกษาต่อ)

อาจารย์ ดร.สหัทยา
สิทธิวิเศษ
ค.บ. ภาษาจีน (เกียรตินิยมอันดับ 2)
M.A. (Linguistics and Applied Linguistics)
Ph.D. (Linguistics and Applied Linguistics)

อาจารย์จิตตากรวี อัมพุธ
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
ศศ.ม. (วรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย)

อาจารย์ Zhang Shuhua
ศศ.บ. (จีนศึกษา)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

อาจารย์วรรณวิรัตน์
ตุงคะเวทย์ 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วิชาโท (ภาษาจีน)
ศศ.ม. (การสอนภาษาจีน)
*Ph.D. (Linguistics and Applied Linguistics) (กำลังศึกษาต่อ)

อาจารย์จงรักษ์  มณีวรรณ์
กรรมการและเลขานุการ
ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ)
M.A.(Teaching Chinese to speakers of other language)

อาจารย์ Xu Shaoxian
B.Ed. (Chinese)
ศศ.ม. (การสอนภาษาจีน)

อาจารย์หยิชิง  แซ่จ้าว
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
M.A.(Teaching Chinese to speakers of other language)

อาจารย์ Fan Zi Xia

รองศาสตราจารย์ Qin  Mi
(ผู้เชี่ยวชาญ)

อาจารย์ดนุพงศ์  ชีวินวิไลพร
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
M.A.(Teaching Chinese to speakers of other language)

อาจารย์ Sun Fu Yuan
B.Ed. (Physical Education)
ศศ.ม. (การสอนภาษาจีน)

อาจารย์ ดร.สมยศ  จันทร์บุญ
B.A.(Chinese Philology)
M.A.(Linguistics and Applied Linguistics)
Ph.D. (Linguistics and Applied Linguistics)

ศาตราจารย์ Zhou Pin Sheng (ผู้เชี่ยวชาญ)

อาจารย์ Luo Xiuyu

อาจารย์พิชญ์ธัชกิต ธนวัฒน์โอภาส

ศศ.บ. (ภาษาจีน)

International Trade

อาจารย์ ดร.กิรัตยา เล้าตระกูลชัย
B.A. (Chinese Culture)
M.A. (International Politics)
Ph.D. (Classical Chinese Literature)

อาจารย์นิรัตน์ ทองขาว

อ.บ. (ภาษาจีน) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2554) University of Science and Technology Beijing

M.A. International Trade Capital University of Economics and Business, China (2558)

อาจารย์สุริยา เกษตรสุขถาวร

ศศ.บ. (ภาษาจีน)

M.A. (การสอนภาษาจีน)   คณะภาษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยกวางสี(กว่างซี) ประเทศจีน

อาจารย์จิรปรียา เสนทรัพย์

ศศ.บ. (ภาษาจีน)

M.A. ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาษาจีน)   คณะสื่อสารวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศต้าเหลียน(กว่างซี) ประเทศจีน