อาจารย์ ดร.สมลักษณ์  
เลี้ยงประยูร
ประธานโปรแกรมวิชา
ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
Ph.D. (English)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย 
มุ่งไธสง
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยมอันดับ 1)
ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)
Cert. (Curriculum and Material Design,
SEAMEO)
Ph.D. (Linguistics)

อาจารย์ ดร.ซิมมี่  อุปรา
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
Ph.D. (Linguistics)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำเริญ  ฐานันดร
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)  (เกียรตินิยมอันดับ 2)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  พญาพรหม
ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยมอันดับ 2)
ศศ.ม (ภาษาอังกฤษ)
Ed.D (TESOL)
Postdoc Endeavour Postdoctoral Research Fellowship, University ofSydney, Australia

อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล  สันธิ
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (English as an International Language)
Ph.D. (English as an International Language)

อาจารย์มณี  จำปาแพง
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)(เกียรตินิยมอันดับ 2)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

อาจารย์น่านฟ้า  จันทะพรม
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยมอันดับ 2)
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) (ภาษาอังกฤษ)
*ปร.ด. (การศึกษาและการพัฒนาสังคม) 
(กำลังศึกษาต่อ)

อาจารย์อภิญญา  จิตมโนวรรณ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)(เกียรตินิยมอันดับ 2)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
*ปร.ด. (การศึกษาและการพัฒนาสังคม) 
(กำลังศึกษาต่อ)

อาจารย์ประสบการณ์  บุญจนาวิโรจน์
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

อาจารย์วราภรณ์  ศรีนาราช
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) (เกียรตินิยมอันดับ 1)
/ ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

อาจารย์พรหมมินทร์  ซ่งสิริศักดิ์
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษศึกษา) (เกียรตินิยมอันดับ 2)
M.A. (Applied Linguistics) (Teaching English 
for Specific Purposes)
Cert. (Brunei-U.S. English Language Enrichment Project for ASEAN)

อาจารย์กรรณิการ์  คันทมาศ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
*Ph.D. (English for Professional Development) (กำลังศึกษาต่อ)

อาจารย์วรพล  ธูปมงคล
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

อาจารย์พิมพ์พรรณ  เลิศเกษม
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) (ภาษาอังกฤษ)

อาจารย์เสกสรรค์  พันธ์สืบ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยมอันดับ 2)
*ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) (กำลังศึกษาต่อ)

อาจารย์ปทุมวดี  พันธ์สืบ 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

อาจารย์ Christopher Andrew 
MC Cowen (ผู้เชี่ยวชาญ)
MBA Regis University, Colorado 
(April 2015 Completion)
TESOL Certification, School for 
International Training, Vermont, 2008
B.A. Fort Lewis College, Colorado, 2006
Business Administration

อาจารย์จุฑารัตน์  จิตร์ปราณี
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษศึกษา) 
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
M.A. (Applied Linguistics) (Teaching English for Specific Purposes)
*Ph.D (English Language and Literature)
(กำลังศึกษาต่อ)

อาจารย์ Albert  Lisec (ผู้เชี่ยวชาญ)
B.S. (Geology with minor in Secondary 
Education)
High School Teaching Certification for 
the State of Arizona
TOEFL and Cultural Training, Illinois 
University, Kingdom of Tonga, United 
States Peace Corps

อาจารย์สิริกันยา  ดาวิไล
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (International Human Resources 
Management)  
*Ph.D. (English for Professional Development)
(กำลังศึกษาต่อ)

อาจารย์ อาจารย์ MR.Shane Mac Donnchaidh
(ผู้เชี่ยวชาญ)

อาจารย์บุตรี  เวทพิเชฐโกศล
B.Sc. (Technical Management) (Cum Laude) (เกียรตินิยมอันดับ 2)
M.Ed.  (Instructional Technology)
*Ph.D. (Educational Technology) 
(กำลังศึกษาต่อ)

อาจารย์วรรณทิวา  เชียงตุง
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
*ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) (กำลังศึกษาต่อ)

อาจารย์สุภาพร  เตวิยะ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (TESOL)
*ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) (การสอนภาษาอังกฤษ)  (กำลังศึกษาต่อ)

อาจารย์เมษธิดา วันใจ

อาจารย์ปรียาภา บิชอป

อาจารย์สมลักษณ์ จันทรมาศ