อาจารย์รัตน์ติกุล  บัวจันทร์
ประธานโปรแกรมวิชา
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)
M.A. (Japanese Language and Japanese Literature)

อาจารย์พรเทพ  
สุวรรณศักดิ์ 
กรรมการและเลขานุการ
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)
*ศศ.ม. (ญี่ปุ่นศึกษา) (กำลังศึกษาต่อ)

อาจารย์ Okamura Sana
(ผู้เชี่ยวชาญ)
B.A. (Language and Culture)

อาจารย์วริทธิ์  
สร้อยจาตุรนต์
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)
M.A. (Japanese Language and Japanese Literature)

อาจารย์ Yoko Harano
(ผู้เชี่ยวชาญ)
B.A. (Japanese Language and Japanese Literature) 

อาจารย์ Toshiaki Kigami
(ผู้เชี่ยวชาญ)
B.A. (Art History)

อาจารย์ศุภธิดา  นันต๊ะภูมิ
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)
ศศ.ม. (ญี่ปุ่นศึกษา)

อาจารย์ Yuichi Nishikita
(ผู้เชี่ยวชาญ)
B.A. (Japanese Education as a Foreign Language)

อาจารย์อัลณิกา ต๊ะบุญเรือง

ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)
ศศ.ม. (ญี่ปุ่นศึกษา)