ศาสตราจารย์ ดร. Lee Han Woo
ประธานสาขาวิชา
B.A.Thai
M.Ed. Thai Education
Ph.D. Development Education

อาจารย์ Kim Ji Hye
B.A. Korean
M.A. Korean

อาจารย์ Park Seong Jae
B.A. Economics
M.A. Arts in Education

อาจารย์ธีรารัตน์   จับใจนาย
ศศ.บ.ประวัติศาสตร์
ศศ.ม.ภาษาศาสตร์

อาจารย์ Kim Jeonghan
B.A. Thai
M.B.A. Distribution and Logistics

อาจารยวีรชัย พันธ์สืบ

อาจารยชิดชนก ยมจินดา

อาจารย์ Ki Young Choi