นางบี    แจ้ป้อม
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
MBA. (Management)

ว่าที่ร้อยตรีดวงคำ  อโน
นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์
ค.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)

นางนงลักษณ์  วรรณสอน
นักวิชาการบริหารงานทั่วไป
(พัสดุคณะฯ)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
MBA. (Management)

นายเฉลิมพล  ใจชุ่มเต็ม
นักวิชาการบริหารงานทั่วไป
(งานออกแบบและงานบรรณารักษ์)
ศศ.บ. (ทัศนศิลป์)

นางชนากานต์  ใจบุญ
นักวิชาการบริหารงานทั่วไป
(งานวิชาการและงานจัดซื้อจัดจ้าง)
บธ.บ. (การบัญชี)

นายเอกสิทธิ์  สอิ้งแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปวส. (อิเล็กทรอนิกส์ )

นางสาวปัชชญา 
สายวงค์ปัญญา
นักวิชาการบริหารงานทั่วไป
(งานธุรการและงานสารบรรณ)
ศศ.บ. (ภาษาจีน)

นายศิริพงศ์ วงค์ษา
นักวิชาการบริหารงานทั่วไป
(ประจำศูนย์ภาษา)
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

นางธัญทิพ  บ้านสระ
นักวิชาการบริหารงานทั่วไป
(งานธุรการและงานสารบรรณ)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) (การบัญชี)

นายนฤเทพ  ผาคำ
นักวิชาการบริหารงานทั่วไป
(งานประกันคุณภาพ)
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

นายณรงค์ศักดิ์  เทพมา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

นายอาณัติ  จันแปงเงิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ประจำศูนย์ภาษา)
วท.บ. (คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)