สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ :

  • คณะมนุษยศาสตร์ มร.ชร. ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 ณ หอประชุมใหญ่ มร.ชร. ระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2560

  • แนะนำการใช้ระบบ NRMS เพื่อกรอกข้อมูลเสนอของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์

  • คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ในภาคการประชุมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 ในหัวข้อ ภาษา ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ความพร้อมสู่อาเซียน ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

  • คณะมนุษยศาสตร์ นำเสนอชุดโครงการวิจัยรับใช้สังคม ระดับคณะ/สำนัก วันที่ 5 สิงหาคม ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา

ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวทุนวิจัย

- ทุนวิจัยรับใช้สังคม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย 2558

- เปิดรับบทคัดย่อ เพื่อคัดเลือกนำไปเผยแพร่ผลงานวิจัยในงานประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ วันที่ 6-10 มิถุนายน 2559 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

 

 

ประชุมวิชาการ/สัมนา/อบรมภายนอก

2560

- “6th International Graduate Research Conference 2017” 9-10 February at The Empress Hotel, Chiang Mai www.grad.cmu.ac.th

- “The 10th International Academic Conference on Dynamics of Humanities and Social Science in Cross-Border Societies” 2-3 February at Chiang Rai Rajabhat Unviersity, Chiang Rai http://human.crru.ac.th/husoc2017

- “The 55th Kasetsart University Annual Conference” 31 January – 2 February at Kasetsart University, Bangkok www.annualconference.ku.ac.th

-“6th Phayao Research Conference” 26-27 January at Phayao University, Phayao www.prc.up.ac.th

 

2559

- The 5th Suan Sunandha Academic National Conference on “Research for Sustainable Development” at The Royal River Hotel, Bangkok www.rdi.ssru.ac.th/conference2016/

- “การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4” 22-24 November at Buriram Rajabhat University, Buriram www.RUNIRAC2016.bru.ac.th/

- “การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12” 27-28 October at Suratthani Rajabhat University, Suratthani http://research.sru.ac.th/sru_conference2016/

- “International Conference on Academic and Social Engagements in Higher Education” 21-23 September at Suan Dusit Unviersity http://seaair2016.dusit.ac.th

- “ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง นโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนแสวงหาแนวทางการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน” 26 August at Faculty of Education, Chulalongkorn University, Bangkok www.edu.chula.ac.th

- “ประชุมวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 ปี แห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น” 17-18 August at Suratthani Rajabhat University, Suratthani www.sru.ac.th

- “ประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Challenge and Innovations” 5-6 August at Twin Lotus Hotel, Nakhon Si Thammarat   http://alc.wu.sc.th

- “การประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 9” 28-29 July at Srinakharinwirot University, Bangkok http://research.swu.ac.th/swucon/

- “The  5th Burapha University International Conference 2016” 28-29 July at Dusit Thani Pattaya Hotel, Pattaya www.buuconference.buu.ac.th

- “ประชุมสัมมนาวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16” 22 July at Phetchabun Rajabat University   http://research.pcru.ac.th/pcrunc2016

- “การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7” 23 June at Hatyai University, Songkhla www.hu.ac.th/conference2016

- “The 8th International Conference on Humanities and Social Science” at Hotel Royale Chulan Damansara Selangor, Malaysia  http://ichiss.upnm.edu.my

-“14th APacCHRIE Conference 2016 : Crisis Management and Business Continuity in the Tourism Industry” 11-13 May at Dusit Thani College, Bangkok www.apacchrie2016.com

- “งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2559” 29 April at Rangsit University, Bangkok http://rsucon.rsu.ac.th

-“Speed up Research towards World Class University” 25 March at Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok www.grad.ssru.ac.th/conference

-  “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 วิทยาการจัดการวิชาการ 2016” 10-11 March at Uttaradit Rajabhat University, Uttaradit http://mng.uru.ac.th/fm2016

 

2558

- “The 7th International Conference on Language and Communication 2015” 17-18 December at National Institute of Development Administration, Bangkok  www.nida.ac.th

- “International Graduate Research Conference 2015 (iGRC2015)” 11 December at The Empress Hotel, Chiang Mai www.grad.cmu.ac.th

- “International Conference on Knowledge and Learning Management for 21st Century Skills Building” 3-4 December at Uttaradit Rajabhat University, Uttaradit  www.uru.ac.th

- International Conference on Quality Assurance : Breaking Barriers Towards a Millenium of 2015” 14-16 October at BITEC, Bangkok www.onesqa.or.th

- “Ramkhamhaeng University International Research Conference 2015 : Navigating ASEAN in a Changing World” 2-3 September at Ramkhamhaeng University www.ruirc2015.ru.ac.th

- “University Socially Engagement: Lead the Way for Better Local Living” 18 August at Nakhon Ratchasima Rajabhat University www.fms.nrru.ac.th

- “Thailand Research Expo 2015” 16-20 August at Centara Grand Bangkok Hotel www.researchexpo.nrct.go.th

-“Scholarship of Teaching & Learning : The Value Creation of Teaching and Learning Innovation” 9-10 July at Mandarin Oriental Hotel, Bangkok www.li.kmutt.ac.th/SoTL/broadcast 

-“Population and Social Diversity in Thailand 2015” 1 July at Asia Hotel, Bangkok www.ipsr.mahidol.ac.th

 

 

ข่าวกิจกรรมภายในคณะมนุษยศาสตร์

- การนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยระดับต้น และนักวิจัยระดับกลาง ตามโครงการพัฒนานักวิจัย

- ประชุมเตรียมงานมหากรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2015)

- สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ได้แจ้งการอบรมการดำเนินงานโครงการวิจัยเพื่อรับใช้สังคมประจำปี 2559 แก่อาจารย์ 14 คณะ/สำนักวิชา เพื่อรับทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติการขอรับทุน (สามารถติดต่อข่าวสารได้ที่ http://research.crru.ac.th)

- สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัด จัดอบรมเสริมทักษะการเขียนรายงาน การวิจัยภาษาอังกฤษ โดย อาจารย์สามารถ ศรีจำนงค์ อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- กิจกรรมการอภิปรายกลุ่มเพื่อกำหนดโจทย์การวิจัยเชิงพื้นที่โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชร แก้วส่อง

- โครงการอบรมให้ความรู้ในการวิจัยแบบมีส่วนร่วม

- การแสดงผลงานวิจัยเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 1 “CRRU Research Show 2015”

- สรุปโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่อำเภอแม่สรวย ครั้งที่ 1

- การประชุมคระกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2558

- โครงการประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา

- โครงการและเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการงานวิจัยสู่การเป็นนักบริหารการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

- โครงการพัฒนานักวิจัยระดับกลาง ครั้งที่ 3

- โครงการพัฒนานักวิจัยระดับต้น (Elementary researcher) ครั้งที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล

- โครงการพัฒนานักวิจัยระดับกลาง (Intermediate Researcher) ครั้งที่ 2 ศึกษาบริบทชุมชน นำเสนอประเด็นการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

- โครงการพัฒนานักวิจัยระดับกลาง ครั้งที่ 1 วิทยากร : รศ.สมพงษ์ บุญเลิศ, ดร.สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร

- โครงการพัฒนานักวิจัยระดับต้น (Elementary researcher) ครั้งที่ 2 “การกำหนดประเด็นการวิจัยเพื่อพัฒนาเป็นโคร่งร่างวิจัย”

 

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง