โปรแกรมวิชา

โปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย

ภาษาและวัฒนะรรมไทย

เชี่ยวชาญทางภาษา พัฒนาความเป็นคน ฝึกฝนบริการ ขยายงานสู่สากล "ในยุคปัจจุบันความสำคัญของบุคลากรทางด้านภาษาไทยนั้น ดูจะมีความสำคัญขึ้นเป็นลำดับ เหตุผลเพราะสังคมที่มากไปด้วยค่านิยมตะวันตกและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปทำให้การใช้ภาษาไทย หรือการพูดภาษาไทยที่ถูกต้องนั้นลดลง จนก่อให้เกิดปัญหาการสื่อสารขึ้นดังนั้น โปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย จึงเปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ ที่จำเป็น ต่อผู้ประกอบวิชาชีพสาขาวิชาที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทยมากเป็นพิเศษ"

Read more

โปรแกรมวิชาภาษาจีน

ภาษาจีน

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาจีนในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน

Read more

โปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก

ภาษาตะวันตก

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งทักษะการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเองสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน และมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

Read more

โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่น

เรียนภาษาคู่วัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรมเป็นเลิศ สร้างสรรค์ให้เกิดความรู้แบบองค์รวม สร้างให้เกิดบุคคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคมอาเซียน

Read more

โปรแกรมวิชาภาษาเกาหลี

ภาษาเกาหลี

Read more