หลักสูตร ระดับปริญญาตรี

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย (ศศ.บ.)
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ.)
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ.)
สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรนานาชาติ (ศศ.บ.)

 

หลักสูตร ระดับปริญญาโท

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.ม.)

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (ศศ.ม.)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.ม.)
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ศศ.ม.)