ดาวน์โหลดเอกสาร

แนวปฏิบัติด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

แนวปฏิบัติด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ Download

แบบประเมินบุคลากรสายผู้สอน

แบบบันทึกข้อมูล สายผู้สอน Download
แบบลงนามข้อตกลงการประเมิน สายผู้สอน Download

เอกสาร มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6 สกอ.

มคอ.3 Download
มคอ.4 Download
มคอ.5 Download
มคอ.6 Download

เอกสาร ปม.1ก, ปม.2ก, ปม.3ก

ปม.1ก Download
ปม.2ก Download
ปม.3ก Download