Consultants

       

 

           
     
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ  
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ที่ปรึกษาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์  
             
             
             

ที่ตั้ง : 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ : 0-5377-6013 ต่อ 1210

โทรสาร : 0-5377-6025