Contact

     

 

 

 

   
           
   

ที่ตั้ง :

80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100    
   

ติดต่อบรรณาธิการ :

091-853-6936 (อาจารย์ ดร.อาภิสรา พลนรัตน์)    
   

โทรสาร :

0-5377-6025    
   

E-mail :

fanueajournal@crru.ac.th    
           

ที่ตั้ง : 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ : 0-5377-6013 ต่อ 1210

โทรสาร : 0-5377-6025