Editorial Staff

     

 

 

บรรณาธิการ/Editor

อาจารย์ ดร.อาภิสรา  พลนรัตน์    
   

รองบรรณาธิการ/Editor Vice

อาจารย์อัลณิกา  สายน้ำเย็น     
   

เลขานุการ/Editor Secretary

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์  ศรีนาราช    
      อาจารย์มณี  จำปาแพง    
           
   

กองบรรณาธิการ / Editorial Staff

ศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์  วิทยศักดิ์พันธุ์    
      ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม  หงษ์สุวรรณ    
      รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา  อินทรัมพรรย์    
      รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์  พิมพวง    
      รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยเสนอ  ตรีวิเศษ    
      รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ จุฬาพันธุ์    
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรธน์  ศรียาภัย    
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตนิพิฐ  สังข์วิจิตร    
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช    
      อาจารย์อดิวัชร์  พนาพงศ์ไพศาล    
           
    ฝ่ายประสานงาน อาจารย์ปรียาภา  วังมณี    
      อาจารย์จงรักษ์    มณีวรรณ์    
      อาจารย์พรเทพ   สุวรรณศักดิ์    
           
    ฝ่ายตรวจรูปแบบ อาจารย์อรทัย   ขันโท            
      อาจารย์บุษราคัม   ยอดชะลูด    
      อาจารย์กรชนก  นันทกนก       
      อาจารย์ธภัฎ  สังข์วิจิต          
           
    ฝ่ายพิสูจน์อักษร อาจารย์กัลยาณี   สายสุข         
      อาจารย์วรรณทิวา  เชียงตุง    
      อาจารย์จิรปรียา  เสนทรัพย์    
      อาจารย์ปุณยวัจน์  พรหมหล้า    
           
    ฝ่ายศิลปกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ อาจารย์ ดร.บุตรี  เวทพิเชฐโกศล    
   

 

นายเอกสิทธิ์  สอิ้งแก้ว      
      นายเฉลิมพล ใจชุ่มเต็ม    
      นายนฤเทพ ผาคำ    
           
           
           
           

ที่ตั้ง : 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ : 0-5377-6013 ต่อ 1210

โทรสาร : 0-5377-6025