International Internship Program 

 

 

HOME

     

 

 

โครงการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชาวต่างประเทศ

International Internship Program (IIP)

   
โครงการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชาวต่างประเทศ International Internship Program (IIP) เป็นโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศและ มีการแลกเปลี่ยน-รับนักศึกษาชาวต่างประเทศมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546
   
ในทุกๆปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดทำโครงการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชาวต่างประเทศ International Internship
Program (IIP)  โดยรับ นักศึกษาสาขาการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างประเทศ จาก Pu’er University และ Chuxiong Normal University มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนเครือข่าย เขตจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทยทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานต่างๆได้เตรียมพร้อมการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อีกทั้งยังเพื่อให้นักศึกษาชาวจีนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่าง ๆ และมีโอกาสเผยแพร่ความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมที่ได้เรียนมาให้กับนักเรียนชาวไทย
   

News Update

 
   

   

 

กิจกรรม

   
   

วันที่ 28 มิถุนายน 2561

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

   
         
         
     
         

ที่ตั้ง : 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ : 0-5377-6013 ต่อ 1210

โทรสาร : 0-5377-6025