International Internship Program 

    Information

   

 

 

ตารางโครงการ IIP

   
   

ปี

มหาวิทยาลัย

จำนวนนักศึกษา

วันที่

กิจกรรมของนักศึกษา

 

     
   
2561
Chuxiong Normal University
25คน
7 พฤษภาคม – 28 กันยายน 2561 (5 เดือน)
1.การจัดอบรมปฐมนิเทศ และอบรมภาษาไทยเพื่อการสื่อสารแก่นักศึกษาระยะเวลา 30 ชั่วโมง        
            2.ส่งมอบนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสอนภาษาจีน ให้แก่โรงเรียนในเครือข่าย จำนวน 11 โรงเรียน        
            3. อบรมปัจฉิมนิเทศ พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษา        
                     
     
Pu’er University
77 คน
23 มิถุนายน  2561–  30 เมษายน  2562  (10เดือน)
1. อบรมปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาโครงการ IIP        
            2. อบรมภาษาไทยเพื่อการสื่อสารแก่นักศึกษาโครงการ IIP ระยะเวลา 4 เดือน        
            3. ส่งมอบนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสอนภาษาจีน ให้แก่โรงเรียนในเครือข่าย จำนวน 39 โรงเรียน        
            4. กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน        
            5. อบรมรายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ        
            6. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิถีชุมชนและวัฒนธรรมไทย        
            7. อบรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษา        
                     
   
2560
Chuxiong Normal University
22 คน
9 พฤษภาคม- 27 กันยายน 2561(5 เดือน)
1. การจัดอบรมปฐมนิเทศ และอบรมภาษาไทยเพื่อการสื่อสารแก่นักศึกษาระยะเวลา 30 ชั่วโมง        
            2. ส่งมอบนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสอนภาษาจีน ให้แก่โรงเรียนในเครือข่าย จำนวน 11 โรงเรียน        
            3. อบรมปัจฉิมนิเทศ พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษา    
                     
     
Pu’er University
98 คน
6 กรกฎาคม 2560 –  30 พฤษภาคม 2561 (11เดือน)
1. อบรมปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาโครงการ IIP        
            2. อบรมภาษาไทยเพื่อการสื่อสารแก่นักศึกษาโครงการ IIP ระยะเวลา 4 เดือน        
            3. ส่งมอบนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสอนภาษาจีน ให้แก่โรงเรียนในเครือข่าย จำนวน 43 โรงเรียน        
            4. กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนและการแสดงความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมจีน        
            5. อบรมรายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ        
            6. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิถีชุมชนและวัฒนธรรมไทย        
            7. อบรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษา        
           
   

โรงเรียนเครือข่ายภายใต้โครงการ IIP

     
     

โรงเรียนในเครือข่าย

ระดับความร่วมมือ

 

โรงเรียนในเครือข่าย

ระดับความร่วมมือ

   
   
1
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา   23 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราฎร์วิทยานุกูล      
   
2
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม   24 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก      
   
3
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ   25 โรงเรียนบ้านโฮ่ง      
   
4
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม   26 โรงเรียนปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)      
   
5
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม   27 โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)      
   
6
โรงเรียนลูกรักเชียงของ   28 โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)      
   
7
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม   29 โรงเรียนบ้านแม่อิง      
   
8
โรงเรียนปิยะพรพิทยา(จีน)   30 โรงเรียนบ้านกาดถี      
   
9
โรงเรียนปิยะพรพิทยา (ไทย)   31 โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง)      
   
10
โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน)   32 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่      
   
11
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)   33 โรงเรียนบ้านศาลา      
   
12
โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า   34 โรงเรียนเจริญใจ      
   
13
โรงเรียนจิ้งฉวงวิทยาบ้านนาโต่   35 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย      
   
14
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   36 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม      
   
15
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม   37 โรงเรียนบ้านสันทราย      
   
16
โรงเรียนวัฒนศึกษา   38 โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)      
   
17
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้   39 โรงเรียนอนุบาลแพร่      
   
18
โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา   40 โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎ์รังสรรค์)      
   
19
โรงเรียนเทศบาล1บ้านเก่า   41 โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง)      
   
20
โรงเรียนบ้านเวียงพาน   42 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ (รัฐราษฎร์อนุกูล)      
   
21
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย   43 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร      
   
22
โรงเรียนบ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์)  
       
             
             

ที่ตั้ง : 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ : 0-5377-6013 ต่อ 1210

โทรสาร : 0-5377-6025