International Internship Program 

    Contact

     

 

 

 

   
   

ที่ตั้ง :

80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100      
   

โทรศัพท์ :

0-5377-6013 ต่อ 1210      
   

โทรสาร :

0-5377-6025      
   

E-mail :

fanuea.crru@gmail.com      
           

ที่ตั้ง : 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ : 0-5377-6013 ต่อ 1210

โทรสาร : 0-5377-6025