Fa Nuea Online

     
     
   

วารสารฟ้าเหนือ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1

ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

1.บทเพลง 9-R3 SEAT สำหรับกีตาร์ไฟฟ้า

2.การฝึกซ้อมบทเพลง ยิปซีโทนิก ประพันธ์โดยเจสซี มังค์แมน และบทเพลง เท็กซัสโฮดาวน์ ประพันธ์โดยเดวิด ฟรีดแมน

3.กลวิธีการตั้งชื่อซีรีส์เกาหลีเป็นภาษาไทยในปี 2016 – 2020

4.การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำไทย สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ วิชาเอกภาษา และวัฒนธรรมไทย ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5.การศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

6.กลวิธีทางภาษาโน้มน้าวใจในรายการเกมโชว์ เกมต่อชีวิต

7.การวิเคราะห์เทคนิคการบรรเลงกีตาร์ในบทเพลง แมนแฮตตัน ประพันธ์โดย อีริค จอห์นสัน

   

วารสารฟ้าเหนือ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2

ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

1. ภูมินามชื่อโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด สพป. เขต 2 จังหวัดสงขลา

2. การใช้ถ้อยคำสื่ออารมณ์ของบทเพลงทองคำในรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ

3. ประณามบทในคำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง : การศึกษารูปแบบด้านการประพันธ์และเนื้อหา

4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ภาษาจีนกลางตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5. วิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ภาษาไทยของเด็กหัวเมือง ในแบบเรียนเร็ว เล่ม 1

6. การรับรู้และกลวิธีการเรียนภาษาของนักศึกษาจีน: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

7. The Market Perception of Tourism Destination for Chinese Promotion in Chiang Rai, Thailand”

   

วารสารฟ้าเหนือ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1

ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2564

1.การสอนดนตรีแบบโคดาย : สู่การพัฒนากิจกรรมดนตรีสำหรับผู้สูงอายุ

2.การเรียบเรียงบทเพลง “ลายเล็บ” สำหรับวงดนตรีแจ๊สวงเล็ก

3.การตีความความหมายอุปลักษณ์จากเรื่องสั้นที่ใช้ในกรณีศึกษา “the Bird and the Cage”

4.การพัฒนาทักษะการพูดแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของเยาวชนในชุมชนหมู่บ้านดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

5.ศึกษาการตั้งชื่อโรคในภาษาไทญ้อ : ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี

6.แนวทางการพัฒนาคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้สูงวัยในศตวรรษที่ 21

7.เล่าเรื่องในเรื่องเล่า: กลวิธีการนำเสนอความย้อนแย้งที่นำไปสู่ความขัดแย้งของสังคมใน “คืนปีเสือและเรื่องเล่าของสัตว์อื่นๆ”

   
   

วารสารฟ้าเหนือ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1

ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2563

1.ดนตรีในวัฒนธรรมไทยอง จังหวัดเชียงราย

2.กลวิธีการพูดโน้มน้าวใจของเมนเทอร์ในรายการ

3.การศึกษาสภาพปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาภาษาญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4.สำรวจสถานภาพรูปแบบการสอนอ่านวรรณคดีไทยจากงานวิจัยระหว่างปี พ.ศ.2547 - 2561

5.ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้าใจในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของนักศึกษาจีนและชุมชนบริเวรดดยรอบของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

6.พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ

   
   

วารสารฟ้าเหนือ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2

ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

1.“วันที่หัวใจกลับบ้าน” ของ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล “บ้าน”ในมิติทางจิตวิญญาณ และความสงบภายใน โดย บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ

2.“ชีวิตติดรีวิว” กลวิธีทางภาษาในการโน้มน้าวใจในเพจอาหาร

3.กลวิธีการพูดชักจูงใจในนวนิยายเรื่อง “ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด”

4.ฟ้อนเจิง วัฒนธรรมอันลํ้าค่าของชาวล้านนาไทย

5.Stories of Taxonomy Uncovering Differences between Folk Taxonomy and Taxonomy in Systemic Functional Linguistics Theory

6.การประเมินคุณลักษณะทักษะการเขียนของนักศึกษา

7.อุปลักษณ์คำวิเศษณ์ในภาษาจีน

   
   

วารสารฟ้าเหนือ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1

ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2562

1 สารัตถะของ วรรณกวี อุบัติการณ์โลก

2 อคติในวรรณกรรมไทยเรื่องสังข์ทองตอนท้าวสามนต์ให้ลูกเขยหา

3 การใช้ภาษาเพื่อสร้างอารมณ์ขันในนิทานพื้นบ้าน

4 การเรียนรู้ความคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5 คำลักษณนามภาษาจีนที่ใช้กับคำศัพท์หมวดสัตว์

6 มอญซ่อนสยาม

   

 

 

วารสารฟ้าเหนือ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1

ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2560

วารสารฟ้าเหนือ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2

ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

   
   

วารสารฟ้าเหนือ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2559

วารสารฟ้าเหนือ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

   
     
   
   

วารสารฟ้าเหนือ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1

ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2558

วารสารฟ้าเหนือ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2

ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2558

   
     
   

ที่ตั้ง : 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ : 0-5377-6013 ต่อ 1210

โทรสาร : 0-5377-6025