ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

แห่กระทงคณะมนุษยศาสตร์

อบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม