ป.โทการสอนภาษาไทยอาจารย์ประจำวิชา

รองศาสตราจารย์ยุพิน จันทร์เรือง
อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ สุขวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล
ศาสตราจารย์ ดร. Lee Han Woo
อาจารย์ ดร.วันชนะ จิตอารีย์