ป.โทการสอนภาษาไทย

อาจารย์ประจำวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง อินทร์ไชย
อาจารย์ ดร.สุกัญญา ขลิบเงิน
อาจารย์ ดร.อาภิสรา พลนรัตน์