ติดต่อเรา

ตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันการศึกษามาเมื่อปี พ.ศ.2516 คณะมนุษยศาสตร์ ได้รวมอยู่กับคณะสังคมศาสตร์ โดยชื่อว่า "คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงราย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2518 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ใช้ชื่อว่า "คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" โดยรวมเอาหมวดวิชาสังคมศึกษา, หมวดวิชาภาษาไทย, หมวดวิชาดนตรีนาฏศิลป์, หมวดวิชาภาษาอังกฤษและหมวดวิชาบรรณารักษ์จากเดิมทีเป็นวิทยาลัยครูสอนสาขาวิชาการศึกษาอย่างเดียว


ที่ตั้ง :

80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ :

0-5377-6013 ต่อ 11

โทรสาร :

0-5377-6025