นวัตกรรมและผลงาน

ปกเอกสาร นวัตกรรม
 • นวัตกรรมการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2566
 • นวัตกรรมจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์
 • APPLICATION Pa Daet ChiangRai
 • คู่มือการท่องเที่ยวตำบลป่าแดด (Manual of Pa Daet Subdistrict Tourist Attractions)
 • สื่อการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ 2565
 • APPLICATION Wiang Phang Kham
 • คู่มือภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในธุระกิจโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
 • APPLICATION กบเตือนภัย
 • คู่มือการใช้ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน
 • หนังสือประกอบการเรียนภาษาไทย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
 • แอปพลิเคชันนำเที่ยวเชียงราย
 • English For Hotel Staff
 • อาข่า@ดอยผาหมี
 • สื่อการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ 2563
 • สื่อการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้
 • แบบฝึกภาษาจีนและอังกฤษสำหรับหน่วยงานในจังหวัดเชียงาย
 • นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการสือสารเบื้องต้นของผู้ประกอบการอิสระฯ
 • สื่อนำเที่ยว ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 • Ban Du Tourist Attractions