ศิษย์เก่าต่างชาติ

Huang Zhengwei (เจนวิทย์) ‌ 2008-2010 ศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนาธรรมไทยที่คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย การทำงาน ‌ 2010 - 2011 ทำงานที่กองวิเทศย์สัมพันย์ ม.ราชภัฏเชียงราย 2011-2012 ทำงานที่โรงเรียนบ้านเด็กของ จ.สุภรรณบุรี 2012 ปัจจุบัน ทำงานที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง
Mr. Wang JianDing (คุณกมล) ศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย รหัสปี 49 เจ้าของธุรกิจ กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟรีเมี่ยมอินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ให้การสนับสนุนและผู้ให้ความอนุเคราะห์มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มร.ชร. เป็นประจำทุกปีการศึกษา
ชื่อภาษาจีน : Miss Cao Lingjing ชื่อภาษาไทย : นางสาวอุทุมพร ชื่อเล่น : ข้าวฟ่าง ศิษย์เก่า ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552 สาขาภาษาละวัฒนธรรมไทย ปริญญาโท ปีการศึกษา 2555 สาขาการสอนภาษาไทย ตำแหน่งงานปัจจุบัน : หัวหน้าโปรแกรมภาษาไทย คณะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัย ยวี่ซีนอร์