ศิษย์เก่าต่างชาติ

ชื่อภาษาจีน : Miss Cao Lingjing ชื่อภาษาไทย : นางสาวอุทุมพร ชื่อเล่น : ข้าวฟ่าง ศิษย์เก่า ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552 สาขาภาษาละวัฒนธรรมไทย ปริญญาโท ปีการศึกษา 2555 สาขาการสอนภาษาไทย ตำแหน่งงานปัจจุบัน : หัวหน้าโปรแกรมภาษาไทย คณะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัย ยวี่ซีนอร์