บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)

วันที่ บันทึกความร่วมมือระหว่าง บันทึกข้อตกลง
1 กันยายน 2562 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยเจิ้งโจว และ คณะมนุษยศาสตร์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 มีนาคม 2561 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยรับใช้สังคมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และหน่วยงานภายใน
24 พฤษภาคม 2561 บันทึกข้อตกลงเรื่องแนวทางความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
25 มิถุนายน 2561 บันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ
17 กรกฎาคม 2561 บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินการวิจัยรับใช้สังคม ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย กับ คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 ตุลาคม 2561 บันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับ บริษัท เยสอะเวย์ จำกัด
4 ตุลาคม 2561 บันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับ เคซี แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
2 ธันวาคม 2561 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการค่ายพัฒนาทักษะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับยุวชนในตำบลศรีดอนมูล ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย กับ โปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
25 เมษายน 2560 School of International Education Zhengzhou University, China and Faculty of Humanities Chiang-Rai University, Thailand
31 ตุลาคม 2560 บันทึกความร่วมมือทางวิชาการโครงการ Internationnal Internship Program
6 ธันวาคม 2560 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมระหว่าง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
28 ธันวาคม 2560 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 และโรงเรียนในสังกัด
3 กันยายน 2559 Xinyang Normal University, China and Faculty of Humanities Chiang-Rai University, Thailand
29 กันยายน 2559 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับ บริษัทไทยแอร์เอเชียจำกัด ประจำท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
19 ตุลาคม 2559 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับโรงแรมเลอ เมอรริเดียน เชียงราย รีสอร์ท ประเทศไทย
21 มกราคม 2558 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกสถาบัน
12 ตุลาคม 2558 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
1 สิงหาคม 2558 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 กับ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
26 สิงหาคม 2558 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
20 กุมภาพันธ์ 2557 บันทึกข้อตกลงความร่วมของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบูรณ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
20 กุมภาพันธ์ 2557 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และ ตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1 เมษายน 2557 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล กับ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1 เมษายน 2557 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเครือข่ายกระประกันคุณภาพนักศึกษา ระหว่าง 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ