ทุนเอกสารตำรา

      คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิชาการ จากโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรหน่วยจัดการศึกษา กิจกรรมทุนสนับสนุนทำ ตำราวิชาการ จากงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2560 เพื่อจัดสรรเป็นทุนสนับสนุนการจัดทำตำราวิชาการ คณะฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ได้รับทุนสนับสนุนการจัดทำตำราวิชาการ

อาจารย์วราภรณ์ ศรีนาราช

 อาจารย์อลัณิกา ต๊ะบญุเรือง

ภาษาญี่ป่นุ เบื้องต้น1ผ้ชู่วยศาสตราจารย์ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล

การเขียนบันเทิงคดีอาจารย์ Choi ki Young

การเขียนภาษาเกาหลี 3