ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

50 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ

นักศึกษาจากโปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก #ชนะเลิศการประกวดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ

วันแม่แห่ชาติ 2566

ประชุม ปรึกษาหารือ ร่วมกับคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ ( KM )

ทานหาแม่ฟ้าหลวง
 

วิดิโอแนะนำกิจการนักศึกษา

ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม


ความภาคภูมิใจบริการวิชาการ

นักศึกษานานาชาติ

The Idol