ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “Workshop Trumpets”

ประเพณีปี๋ใหม่เมืองคณะมนุษยสาสตร์

ต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่

นางสาวเกี๋ยงคำ สุภา

นางสาวธันยาพร จิตไมตรีกุล นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก

ร่วมทำกิจกรรมที่ Singapore University of Social Science
 

วิดิโอแนะนำกิจการนักศึกษา

ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม


ความภาคภูมิใจบริการวิชาการ

นักศึกษานานาชาติ

The Idol