ระเบียบวิจัยและดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มเอกสารข้อมูลด้านการวิจัย

ลำดับที่ เอกสารงานวิจัย ดาวน์โหลด
1 จรรยาบรรณนักวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 ระบบกลไกงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 สัญญาทุนอุดหนุนงานวิจัยสำหรับอาจารย์
4 ขั้นตอนการขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2557-2558
5 ช่วงเวลาเพื่อการขอทุนสนับสนุนการวิจัย
6 หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัย
7 หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ รางวัลตีพิมพ์ การนำเสนอ
8 หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนและรางวัลการจดสิทธิบัตร
9 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
10 คู่มือและระบบและกลไกการการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
11 แบบข้อเสนอโครงการวิจัย (ปีงบประมาณ2567)
12 แบบฟอร์มรูปเล่มฉบับสมบูรณ์


เอกสารการคุ้มครองสิทธิ์

ลำดับที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
1 การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์