โครงสร้างการบริหาร

คณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายรองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายผู้ช่วยคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประธานโปรแกรมหลักสูตรระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายผู้อำนวยการศูนย์ และหัวหน้าสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประธานโปรแกรมวิชา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะผู้ทรงคุณวุฒิ