โครงสร้างการบริหาร

คณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ปรึกษาคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายรองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายผู้ช่วยคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประธานโปรแกรมหลักสูตรระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประธานโปรแกรมวิชา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย