เอกสารดาวโหลด

เอกสาร ดาวน์โหลด
- ฟอร์มรายงานสื่อนวัตกรรมของแต่ละหลักสูตร-คณะมนุษยศาสตร์
- ฟอร์มสรุปรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะมนุษยศาสตร์
- แบบลงนามข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สายผู้สอน)
- แบบฟอร์มการงดรับนักศึกษา
- การจำแนกประเภทหลักสูตรของ-สกอ.
- แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 รอบที่ 2 (ปรับปรุงหลักเกณฑ์)
- แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (สายผู้สอน)
- หัวข้อสอบของคณะมนุษยศาสตร์
- แบบฟอร์มและสไลด์ตัวอย่างนำเสนอหลักสูตร
- ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือ
- แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตสอนชดเชย
- ขออนุญาตนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ขาดเรียน
- ขออนุญาตนำนักศึกษาออกนอกสถานที่
- ขออนุญาตนำนักศึกษาออกนอกสถานที่และเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ขาดเรียน
- ขออนุญาตไปราชการ-มีค่าใช้จ่าย
- ขออนุญาตไปราชการ-มีค่าใช้จ่าย-เดินทางโดยเครื่องบิน
- ขออนุญาตไปราชการ-ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
- ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ
- ขออนุมัติกิจกรรมตามแผน-คณบดีอนุมัติ
- ขออนุมัติกิจกรรมตามแผน-อธิการอนุมัติ
- ขออนุมัติกิจกรรมใหม่เพิ่มเติมจากแผน-อธิการอนุมัติ
- ขออนุมัติจัดกิจกรรม-เงินรายได้เฉพาะกิจ
- ขออนุมัติจัดกิจกรรม-งบกองทุน
- ขออนุมัติจัดกิจกรรม-งบกลางมหาวิทยาลัย
- ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ-รายได้เฉพาะกิจ-จัดหารายได้-เงินอุดหนุนภายนอก
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566
- คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา-ปีการศึกษา-2563