เอกสารดาวโหลด

ลำดับที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มการงดรับนักศึกษา
2 การนำแนกประเภทหลักสูตรของ-สกอ.
3 แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 รอบที่ 2 (ปรับปรุงหลักเกณฑ์)
4 แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของบุดคลากร(สายผู้สอน)
5 หัวข้อสอบของคณะมนุษยศาสตร์
6 แบบฟอร์มและสไลด์ตัวอย่างนำเสนอหลักสูตร