เอกสารดาวโหลด


บันทึกขออนุญาต

เอกสาร ดาวน์โหลด
- ขออนุญาตนำนักศึกษาออกนอกสถานที่
- ขออนุญาตนำนักศึกษาออกนอกสถานที่และเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ขาดเรียน
- ขออนุญาตสอนชดเชย
- บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ลงนามในวุฒิบัตร
- บันทึกข้อความขออนุมัติไปราชการโดยไม่มีหนังสือเชิญจากหน่วยงานภายนอก
- ขออนุญาตนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ขาดเรียน


บันทึกขอขออนุมัติ

เอกสาร ดาวน์โหลด
- ขออนุมัติไปราชการ.doc
- ขออนุมัติกิจกรรมตามแผน-คณบดีอนุมัติ
- ขออนุมัติกิจกรรมตามแผน-อธิการอนุมัติ
- ขออนุมัติกิจกรรมใหม่เพิ่มเติมจากแผน-อธิการอนุมัติ
- ขออนุมัติจัดกิจกรรม-เงินรายได้เฉพาะกิจ
- ขออนุมัติจัดกิจกรรม-งบกองทุน
- ขออนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
- ขออนุมัติจัดกิจกรรม-งบกลางมหาวิทยาลัย
- ขออนุมัติไปราชการและขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน
- ขออนุมัติไปราชการ โดยมีหนังสือจากภายนอก
- ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ-รายได้เฉพาะกิจ-จัดหารายได้-เงินอุดหนุนภายนอก


แบบฟอร์ม

เอกสาร ดาวน์โหลด
- ฟอร์มรายงานสื่อนวัตกรรมของแต่ละหลักสูตร-คณะมนุษยศาสตร์
- ฟอร์มสรุปรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะมนุษยศาสตร์
- แบบฟอร์มการงดรับนักศึกษา
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินกิจกรรม
- แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ปรับปรุงหลักเกณฑ์)
- แบบฟอร์มและสไลด์ตัวอย่างนำเสนอหลักสูตร
- ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือ
- ขอความอนุเคราะห์ลงนาม


เอกสารอื่นๆ

เอกสาร ดาวน์โหลด
- Out Come-Based Education
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566
- คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา-ปีการศึกษา-2563
- หัวข้อสอบของคณะมนุษยศาสตร์
- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (สายผู้สอน)
- การจำแนกประเภทหลักสูตรของ-สกอ.