โปรแกรมวิชาภาษาจีนอาจารย์ประจำวิชา

อาจารย์ปริศนา อุทธชาติ
อาจารย์จิตตากรวี อัมพุธ
อาจารย์ Zhang Shuhua
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ
อาจารย์นิรัตน์ ทองขาว
อาจารย์ดนุพงศ์ ชีวินวิไลพร
อาจารย์จงรักษ์ มณีวรรณ์
อาจารย์สุริยา เกษตรสุขถาวร
อาจารย์หยิชิง แซ่จ้าว
อาจารย์ Sun Fu Yuan
ศาตราจารย์ Zhou Pin Sheng
ศาตราจารย์ Wang Jun
อาจารย์ Xu Shaoxian
อาจารย์ ดร.สมยศ จันทร์บุญ
อาจารย์ดรวรรณวิรัตน์ ตุงคะเวทย์
อาจารย์จิรปรียา เสนทรัพย์
อาจารย์พิชญ์ธัชกิต ธนวัฒน์โอภาส