โปรแกรมวิชาภาษาจีน

อาจารย์ประจำวิชา

อาจารย์ ดร.ดนุพงศ์ ชีวินวิไลพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ
อาจารย์ Sun Fu Yuan
อาจารย์ ดร.ทิวาพร อุดมวงษ์
อาจารย์สุริยา กีรตินันทิพัฒน์
อาจารย์ปริศนา อุทธชาติ
อาจารย์ ดร.สมยศ จันทร์บุญ
อาจารย์ Xu Shaoxian
อาจารย์ Zhang Shuhua
อาจารย์จงรักษ์ มณีวรรณ์
อาจารย์นิรัตน์ ทองขาว
อาจารย์หยิชิง แซ่จ้าว
อาจารย์อลีนจิตตา นวลคำ
อาจารย์จิรปรียา โชควรกร
อาจารย์เสาวรักษ์ ประไพวงศ์