โปรแกรมวิชาภาษาเอเชียตะวันออกสาขาญี่ปุ่น

อาจารย์ประจำวิชา

อาจารย์รัตน์ติกุล บัวจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัลณิกา สายน้ำเย็น
อาจารย์วริทธิ์ สร้อยจาตุรนต์
อาจารย์พรเทพ สุวรรณศักดิ์
อาจารย์ชิดชนก เทพบัณฑิต
อาจารย์ศุภธิดา นันต๊ะภูมิ
อาจารย์ Yuki Ohori
อาจารย์ Soichi Tanaka