โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่นอาจารย์ประจำวิชา

อาจารย์รัตน์ติกุล บัวจันทร์
อาจารย์วริทธิ์ สร้อยจาตุรนต์
อาจารย์อัลณิกา ต๊ะบุญเรือง
อาจารย์ Yoko Harano
อาจารย์ Kuroyanagi Nana
อาจารย์ศุภธิดา นันต๊ะภูมิ
อาจารย์พรเทพ สุวรรณศักดิ์
อาจารย์ Okamura Sana