ประวัติคณะ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันการศึกษามาเมื่อปี พ.ศ.2516 คณะมนุษยศาสตร์ ได้รวมอยู่กับคณะสังคมศาสตร์ โดยชื่อว่า "คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงราย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2518 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ใช้ชื่อว่า "คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" โดยรวมเอาหมวดวิชาสังคมศึกษา, หมวดวิชาภาษาไทย, หมวดวิชาดนตรีนาฏศิลป์, หมวดวิชาภาษาอังกฤษและหมวดวิชาบรรณารักษ์จากเดิมทีเป็นวิทยาลัยครูสอนสาขาวิชาการศึกษาอย่างเดียว


ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์