โปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย

อาจารย์ประจำวิชา

อาจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ สุริยาวงศ์
อาจารย์ ดร.อรทัย ขันโท
อาจารย์ ดร.บุษราคัม ยอดชะลูด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง อินทร์ไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล
อาจารย์ ดร.อาภิสรา พลนรัตน์
อาจารย์ ดร.สุกัญญา ขลิบเงิน
อาจารย์ ดร.อนันตา สุขวัฒน์
อาจารย์สมประสงค์ แสงอินทร์
อาจารย์ ดร.อดิสรณ์ ประทุมถิ่น
อาจารย์กรชนก นันทกนก
อาจารย์ ดร.ปิยมาศ มาวงศ์
อาจารย์รุ่งโรจน์ ต้นประดิษฐ
อาจารย์ ดร.ไกรสิทธิ์ จามรจันทร์สาขา