โปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยอาจารย์ประจำวิชา

อาจารย์สุกัญญา ขลิบเงิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์
อาจารย์ ดร.สมหวัง อินทร์ไชย
อาจารย์อรทัย ขันโท
อาจารย์เบญจมาภรณ์ สุริยาวงศ์
อาจารย์ปิยมาศ มาวงศ์
อาจารย์ธีรารัตน์ จับใจนาย
อาจารย์จารุณี อินทรกำแหง
อาจารย์บุษราคัม ยอดชะลูด
อาจารย์กรชนก นันทกนก
อาจารย์อาภิสรา พลนรัตน์
อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ สุขวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล
อาจารย์ไกรสิทธิ์ จามรจันทร์สาขา
อาจารย์สมประสงค์ แสงอินทร์
อาจารย์รุ่งโรจน์ ต้นประดิษฐ
อาจารย์อดิสรณ์ ประทุมถิ่น