เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร /ประกาศ-กมอ.

ลำดับ เอกสาร ดาวน์โหลด
1 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีปี65
2 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาปี65
3 ประกาศ-กมอ.-เรื่อง-หลักเกณฑ์-วิธีการ-ตรวจอสอบหลักสูตร
4 ประกาศ-กมอ_แนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิต
5 หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิต
5 แนวทางการจัดการเรียนการสอน001