สถิตินักศึกษาต่างชาติปีการศึกษา 2564

 
ปีการศึกษา 2563

 
ปีการศึกษา 2562

 
ปีการศึกษา 2561

 
ปีการศึกษา 2560