โปรแกรมศิลปกรรมศาสตร์

อาจารย์ประจำวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธภัฎ สังข์วิจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ อินทนิเวศ
อาจารย์ ดร.ดิเรก เกตุพระจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภรัตน์ อินทนิเวศ
อาจารย์จักรกริช ฉิมนอก
อาจารยฺกฤษณพล ทีครูซ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิวัชร์ พนาพงศ์ไพศาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาณี สายสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธพร ลี้วิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร.โอม พัฒนโชติ