โปรแกรมวิชาภาษาเกาหลีอาจารย์ประจำวิชา

ศาสตราจารย์ ดร. Lee Han Woo
อาจารย์ Ki Young Choi
อาจารย์วีรชัย พันธ์สืบ
อาจารย์ปุณยวัจน์ พรหมหล้า
อาจารย์ชิดชนก ยมจินดา