โปรแกรมวิชาภาษาเอเชียตะวันออกสาขาเกาหลี

อาจารย์ประจำวิชา

อาจารย์ Dr. Ryoo Haekeun
อาจารย์ Kim Hak Hyun
อาจารย์ชิดชนก ยมจินดา
อาจารย์ปุณยวัจน์ พรหมหล้า
อาจารย์ Hong Soo Min