เอกสารประกันคุณภาพ

ลำดับที่ ปกเอกสาร เอกสาร ดาวน์โหลด
1 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560 (สิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561)
2 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
3 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน-2557
4 คู่มือประกัน-มช-ชร
5 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2559
6 เกณฆ์คุณภาพการศึกษา
7 รายงานผลการสำรวจภาวการณ์มีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา-59