ขอบันทึกข้อมูลพื้นฐานผลงานวิชาการของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์

 • กรอกแบบฟอร์ม


 • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

  ปกเอกสาร รายการเอกสาร เอกสาร
  - คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน_2564
  - คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร_2564
  - คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน_CRRU-2562

  รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

  ปกเอกสาร รายการเอกสาร เอกสาร
  SAR คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2563  เอกสารดาวน์โหลด

  รายการเอกสาร เอกสาร
  - แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564 (ระดับหลักสูตร)