ป.โทการสอนภาษาอังกฤษ

อาจารย์ประจำวิชา

อาจารย์ ดร.ซิมมี่ อุปรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ พญาพรหม
อาจารย์ ดร.สมลักษณ์ เลี้ยงประยูร
อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ