โปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก

อาจารย์ประจำวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซิมมี่ อุปรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมมินทร์ ซ่งสิริศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราภรณ์ ศรีนาราช
อาจารย์ ดร.น่านฟ้า จันทะพรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุตรี เวทพิเชฐโกศล
อาจารย์ ดร.อภิญญา จิตมโนวรรณ
อาจารย์ ดร.ศิรินพรรณ ชุ่มอินทจักร
อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ จิตร์ปราณี
อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ
อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ พญาพรหม
อาจารย์ ดร.สิริกันยา ดาวิไล
อาจารย์ ดร.สมลักษณ์ เลี้ยงประยูร
อาจารย์วรพล ธูปมงคล
อาจารย์มณี จำปาแพง
อาจารย์ประสบการณ์ บุญจนาวิโรจน์
อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ คันทมาศ
อาจารย์เมษธิดา วงศ์ทางสวัสดิ์
อาจารย์ปทุมวดี พันธ์สืบ
อาจารย์ Nicolas Randolph Johnson
อาจารย์วรรณทิวา เชียงตุง
อาจารย์เสกสรรค์ พันธ์สืบ
อาจารย์ ดร.ปรียาภา วังมณี
อาจารย์สมลักษณ์ จันทรมาศ
อาจารย์ Dr.Ali Akbar Zeinali
อาจารย์พิมพ์พรรณ เลิศเกษม