โปรแกรมวิชาภาษาตะวันตกอาจารย์ประจำวิชา

อาจารย์ปรียาภา บิชอป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำเริญ ฐานันดร
อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ
อาจารย์ ดร.ซิมมี่ อุปรา
อาจารย์ Albert Lisec
อาจารย์ ดร.สมลักษณ์ เลี้ยงประยูร
อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ พญาพรหม
อาจารย์ Dr.Ali Akbar Zeinali
อาจารย์จุฑารัตน์ จิตร์ปราณี
อาจารย์บุตรี เวทพิเชฐโกศล
อาจารย์พิมพ์พรรณ เลิศเกษม
อาจารย์พรหมมินทร์ ซ่งสิริศักดิ์
อาจารย์เมษธิดา วันใจ
อาจารย์มณี จำปาแพง
อาจารย์วรพล ธูปมงคล
อาจารย์วราภรณ์ ศรีนาราช
อาจารย์สมลักษณ์ จันทรมาศ
อาจารย์วรรณทิวา เชียงตุง
อาจารย์สิริกันยา ดาวิไล
อาจารย์อภิญญา จิตมโนวรรณ
อาจารย์เสกสรรค์ พันธ์สืบ
อาจารย์น่านฟ้า จันทะพรม
อาจารย์ Lonny Tia Lavea Levi
อาจารย์กรรณิการ์ คันทมาศ
อาจารย์ปทุมวดี พันธ์สืบ
อาจารย์ประสบการณ์ บุญจนาวิโรจน์