งานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความชื่อชมและยินดีกับ อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ จิตร์ปราณี ได้รับพิจารณา เป็นนักวิจัยดีเด่น ในระดับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2564
คณะมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความชื่อชมและยินดีกับ อาจารย์อัลณิกา สายน้ำเย็น ได้รับพิจารณา เป็นนักวิจัยดีเด่น ในระดับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2564
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2565
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 คณะมนุษยสาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับ เทศบาลตำบลป่าแดด
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ อาจารย์อัลณิกา สายน้ำเย็น อาจารย์ชิดชนก เทพบัณฑิต และอาจารย์ ดร.กษิรา ภิวงค์กูร ได้รับรางวัลนำเสนอบทความวิจัยระดับดีเด่น เรื่อง การตัดสินใจเลือกพำนักระยะยาวที่จังหวัดเชียงรยของชาวต่างชาติ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับผู้มีผลงานตีพิมในวารสารนานาชาติ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์ชิดชนก เทพบัณฑิต โปรแกรมวิชาภาษาเอเชียตะวันออกสาขาภาษาญี่ปุ่น ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ผสานเทคโนโลยีเสมือนจริง 4 ภาษา