ข้อมูลจำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ปี จำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ข้อมูล
ปี 2560 18
ปี 2561 16
ปี 2562 45
ปี 2563 46

ข้อมูลทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

ปีงบประมาณ แหล่งทุนภายใน(บาท) แหล่งทุนภายนอก(บาท) ข้อมูล
2560 1,015,000 500,000
2561 125,000 0
2562 2,060,120 297,000
2563 730,000 1,300,000