ความภาคภูมิใจ

นางสาวพิมพ์นิภา จันตา นักศึกษาแขนงวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยอินเจ สาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้โครงการ 2022 Summer Korean Language Program Scholarship เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน 2565
ศิวะ พนมบรรเจิด ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท จิน คอฟฟี่ แอนด์ โรสเตด จำกัด ประกอบธุรกิจซื้อ ขาย แปรรูป นำเข้า และส่งออกเมล็ดกาแฟ โดยเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่สนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ จ.เชียงราย
นางสาวกนกวรรณ ดำรงค์ศักดิ์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยสาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนออนไลน์ระดับอุดมศึกษาระดับประเทศ จากผู้เข้าแข่งขัน 148 คน ทั่วประเทศ
คุณ ลี อายุ จือปา ศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก สาขาภาษาอังกฤษนานาชาติ (ES) รหัสนักศึกษาปี 47 ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Entrepreneurs ผู้ก่อตั้ง “ อาข่า อ่ามา” แบรนด์ กาแฟที่มีหัวใจเพื่อชุมชน ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟให้ดียิ่งขึ้น นำกาแฟจากชุมชนสู่การยอมรับ
อ.อดิวัชร์ พนาพงศ์ไพศาล ผู้เข้าร่วมการประกวดจากประเทศไทยในการแข่งขันวงโยธวาทิตนานาชาติออนไลน์ รายการ CGN Global Online Championship 2021 ประเทศเนเธอร์แลนด์
คุณพุทธา กาบแก้ว เกิดวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 ปัจจุบันเป็นศิลปินอิสระ และสล่า (ช่าง) จบปริญญาตรี สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ เมื่อ ปี 2544 จากสถาบันราชภัฏเชียงราย ผู้มีผลงานศิลปะ เป็นที่ยอมรับเช่น ผู้ออกแบบและสร้างวัดร่องเสือเต้น
ผู้อำนวยการทวี เฮียงโฮม จบการศึกษาจากหลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต วิชาเอก ภาษาอังกฤษธุรกิจ ในปีการศึกษา 2541 จากสถาบันราชภัฏเชียงราย ปัจจุบันรับราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสบหาร และ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เกาะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
นายเทวา เสาศิลา นักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ในการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับอุดมศึกษา งานดอกไม้อาเซียน จัดโดย อบจ. เชียงราย
นักศึกษาสาขาดุริยางคศิลป์ โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (ประเภท Wind Ensemble รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี) ในการประกวดแข่งขันวงดนตรี 3rd Valaya Alongkorn Music Competition 2020
นายประดิษฐ์ อินยา บัณฑิตเอกภาษาจีน รหัส 52 ปัจจุบันตำแหน่งล่ามและประชาสัมพันธ์ สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
นายกัมพล แก้วศักดิ์ ศิษย์เก่า รหัส 53 คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาจีน มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย ตำแหน่ง : ครูผู้สอนและผู้ดูแลหลักสูตรภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ โรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ ประจำวิทยาลัยนานาจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ (วิทยาเขตนานาชาติกล้วยน้ำไท)
น.ส. โศศิษฐา ศรีสมบัติ ศิษย์เก่าปีการศึกษา 2548 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา ภาษาจีน ตำแหน่ง ครูภาษาจีน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพม.2 สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ
นางเสาวคนธ์ จันต๊ะมาต ศิษย์เก่ารหัส 49 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อาจารย์โปรแกรมวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นางณาตยา สิงห์สุตีน ศิษย์เก่ารหัส 49 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อาจารย์โปรแกรมวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นายปฏิภาณ กิตตินันทวัฒน์ ศิษย์เก่ารหัส 2548 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
ชื่อสกุล นางสาวเอมิกา พงศ์จิรากูล ตำแหน่ง Operations Manager ชื่อหน่วยงาน PARAMIDA CO.,LIMITED (Shenzhen) สาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าศึกษา ปี2551
นางสาวอัจฉราภรณ์ ยานะจิตร ศิษย์เก่ารหัส51 ตำแหน่ง ครูสอนภาษาจีน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
นาย ทวี เจริญทั้งมิตรภาพ ศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2552 จบการศึกษา ศิลปศาสตร์บันฑิต สาขาภาษาจีน ปัจจุบัน ทำงาน บริษัท เจ เอ็น เอ็น จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท บิ๊ก แก็ส เทดโนโลยี จำกัด ตำแหน่ง -ผู้จักการ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV ปตม บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จีคอร์ปอเรชั่นจำกัด สาขา แก่งคอย สระบุรี
นายนภสินธุ์ จิตรเจนจริยา ศิษย์เก่าปีการศึกษา 2548 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา ภาษาจีน ตำแหน่งครูภาษาจีน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา
น.ส. พรพิมล สวาสดิ์วงค์ ศิษย์เก่าปีการศึกษา 2551 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา ภาษาจีน ตำแหน่ง ครูภาษาจีน โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวจินตหรา เจริญกิจวัฒนากุล ศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2549 จบการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน ตำแหน่ง:ครูสอนภาษาจีน โรงเรียนเจริญศิลป์ จังหวัดแพร่
ชื่อ-สกุล: นายรัฐธนินทร์ มีขัน ตำแหน่ง: พนักงานต้อนรับภาคพื้น ชื่อหน่วยงาน:สายการบินนกแอร์ สถานีแพร่ เข้าศึกษา: 2553
นางสาว เสาวลักษณ์ ประไพวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว (ล่ามภาษาจีน) สถานีตำรวจท่องเที่ยว2 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย ปีที่เข้ารับการศึกษา 2549
นางสาวณัฐดา ชวชาติ ศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2550 จบการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ตำแหน่ง: ล่ามภาษาญี่ปุ่นประจำแผนกควบคุมการผลิต บริษัท KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY SOUTHEAST ASIA CO.,LTD
นายรังสรรค์ หล้าคำจา ศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2545 จบการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
นายภาณุวัชร จิระเวชเดชาชาญ ศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2549 จบการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ ตำแหน่ง: ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรม ยู พัทยา
นสต. บัญชา ณ เชียงใหม่ ศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2555 จบการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปัจจุบันเข้าฝึกนักเรียนนายสิบตำรวจ ที่กองกำกับการ 7 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวรชายแดน (ค่ายศรียานนท์) อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
นางสาวอนุสรา โซวเจริญ ศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2556 จบการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับ 1 เกรดเฉลี่ย 3.80) ตำแหน่ง: ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน
นางสาว กรรณิกา กองติ๊บ ศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2556 จบการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ แขนงภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ ตำแหน่ง: passenger service officer, Thai lion mentari ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
นาย วีรเดช แสนต๊ะ ศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2549 จบการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ ตำแหน่ง: Passenger Services Officer สายการบิน Myanmar National Airlines ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
นางสาว นิชาภา ไชยมงคล ศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2556 จบการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
นางสาว เสาวลักษณ์ ประไพวงศ์ ศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2549 จบการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว (ล่ามภาษาจีน), ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย กองกำกับการ 3
นายรัฐธนินทร์ มีขัน ศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2553 จบการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน ตำแหน่ง: พนักงานต้อนรับภาคพื้น สายการบินนกแอร์ ท่าอากาศยานแพร่
นางสาว ปรียากร ปิ่นตระกุล ศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2553 จบการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน ตำแหน่ง: Guest Service Agent โรงแรม The Westin Siray Bay Resort and Spa จังหวัด ภูเก็ต
นางสาวบุษกร พนัสอำพน ศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2558 จบการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับ 1 เกรดเฉลี่ย 3.92) ตำแหน่ง: คุณครูภาษาไทย (อนุบาล) โรงเรียนปิติศึกษา มอนเตสซอรี่ เชียงราย