ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ2567

ส่งมอบนักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศจาก Chuxiong Normal University

รับนักศึกษาใหม่

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวารสารฟ้าเหนือ

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งดาวรุ่งราชภัฏ ครั้งที่ 15

แสดงความยินดีกับบัญฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2566

ขบานกระทงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

50 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ

นักศึกษาจากโปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก #ชนะเลิศการประกวดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ

วันแม่แห่ชาติ 2566

ประชุม ปรึกษาหารือ ร่วมกับคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ ( KM )

ทานหาแม่ฟ้าหลวง

กิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ น้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาสังคม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิชาภาษาเอเชียตะวันออก

ยินดีกับคณะพยาบาลศาสตร์ที่ได้อาคารเรียนหลังใหม่

กิจกรรม “Workshop Trumpets”

ประเพณีปี๋ใหม่เมืองคณะมนุษยสาสตร์

ต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่

นางสาวเกี๋ยงคำ สุภา

นางสาวธันยาพร จิตไมตรีกุล นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก

ร่วมทำกิจกรรมที่ Singapore University of Social Science

การแสดง Kyogen (เคียวเก็น) เรื่อง บอนซัง

อบรมปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะพัฒนาอาชีพในยุคศตวรรษที่ 21

ทีม บวชป่า นักศึกษาโปรแกรมศิลปกรรมศาสตร์ ชนะเลิศ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง "ดาวรุ่งราชภัฏครั้งที่ 14" ชิงถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมงานวัมนุษย์ ประจำปี 2566

ต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา

ต้อนรับนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ มหาวิทยาลัยอินเจ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

ปฐมนิเทศนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ มหาวิทยาลัยอินเจ

ประกาศผลผู้เข้ารอบการแข่งขันการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “ดาวรุ่งราชภัฏ ครั้งที่ 14”

H.M.Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ

HM_CRRU Smart Character

อบรมเสริมสร้างทักษะด้านการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ

การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

นายกนกพล ขยันขาย เครื่องดนตรีทูบา

น.ส.ณัฐธิดา กรมสุริยะศักดิ์ คว้า 2 เหรียญ 1 ทอง และ 1 เงิน เทควันโดชิงแชมป์ภาคเหนือฯ 2022

การประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565

ต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และคณะ

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ต้อนรับ รองศาสตราจารย์เกษม ช่วยพนัง

[นศ.คณะมนุษยศาสตร์ มร.ชร. คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ]

รายงานผลการดำเนินงานคณะมนุษย์ฯ ปีการศึกษา 2564

มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาเอเชียตะวันออกสาขาเกาหลี

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวารสารฟ้าเหนือ ครั้งที่ 2