ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง "ดาวรุ่งราชภัฏครั้งที่ 14" ชิงถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมงานวัมนุษย์ ประจำปี 2566

ต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา

ต้อนรับนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ มหาวิทยาลัยอินเจ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

ปฐมนิเทศนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ มหาวิทยาลัยอินเจ

ประกาศผลผู้เข้ารอบการแข่งขันการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “ดาวรุ่งราชภัฏ ครั้งที่ 14”

H.M.Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ

HM_CRRU Smart Character

อบรมเสริมสร้างทักษะด้านการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ

การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

นายกนกพล ขยันขาย เครื่องดนตรีทูบา

น.ส.ณัฐธิดา กรมสุริยะศักดิ์ คว้า 2 เหรียญ 1 ทอง และ 1 เงิน เทควันโดชิงแชมป์ภาคเหนือฯ 2022

การประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565

ต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และคณะ

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ต้อนรับ รองศาสตราจารย์เกษม ช่วยพนัง

[นศ.คณะมนุษยศาสตร์ มร.ชร. คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ]

รายงานผลการดำเนินงานคณะมนุษย์ฯ ปีการศึกษา 2564

มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาเอเชียตะวันออกสาขาเกาหลี

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวารสารฟ้าเหนือ ครั้งที่ 2

MOU โรงเรียนเดอะ เลิร์นนิ่ง เซนเตอร์

พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง

ขบวนแห่เทียนพรรษาคณะมนุษยศาสตร์

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี2565

กิจกรรมอบรมเสริมสร้างสมรรถระทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารยุคใหม่ วันที่ 11-12 มิถุนายน 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ส่งมอบหนังสือ

กิจกรรมอบรมปฐมนิเทศนักษึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอและวิพากษ์ผลงาน

ประชุมคณะครั้งที่ 1/2565

ต้อนรับนักศึกษาจาก Shan Community College

ผลการประกวด CGN Virtual Solo & Ensemble Competition 2022

กิจกรรม "เข้าค่ายวรรณศิลป์ ภายใต้กิจกรรมสร้างสรรค์งานเขียนไทยแลนด์ เบียนนาเล่ เชียงราย"

ผลการตัดสินการประกวดเรื่องสั้น

ทำบุญคณะ 2565

ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ภายใต้กิจกรรมวัฒนธรรมสัญจร ณ จังหวัดเชียงราย

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือโครงการครูพี่เลี้ยง

กิจกรรมปรับปรุ่งทัศนียภาพคณะมนุษยษศาสตร์(ปลูกต้นไม้)

14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ 2565

ต้อนรับโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม

กิจกรรมประชุมรวบรวมและนำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

ประชุมงานวิจัยฟ้าเหนือ

พิธีเปิดหอศิลป์และ มอบรางวัลการแต่งการพื้นเมือง

สวัสดีปีใหม่อธิการ 2565

สวัสดีปีใหม่ 2565

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE)

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

รับมอบทุนการศึกษาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา แสงสิทธิ์

กิจกรรมประดิษฐ์กระทงเล็ก