ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

โครงการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง

แห่เทียนพรรษา

Western Cultural Festival

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

Art Thesis Exhibition 2019

กิจกรรอบรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์

โครงการอบรมเสริมสร้างสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาปีที่ 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรมส่งมอบนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

อบรมปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาชาวจีน

โครงการอบรมปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษา

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ IIP

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและกลวิธีการสอนในศตวรรษที่ 21 และการประยุกต์ให้เทคโนโลยีการเรียนการสอน

กิจกรรมอบรมและทดสอบสมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและทักษะทางสังคมให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

วันราชภัฏ

สื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตำบป่าตึง

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

กิจกรรมวันมนุษยศาสตร์และ การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ดาวรุ่งราชภัฏ ครั้งที่ 12

สภากาแฟ

ขบวนกระทงคณะมนุษยศาสตร์

ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)

พิธีบายศรีสู่ขวัญ

พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์

อบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

กิจกรรมอบรมเสริมสร้างสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ

กำหนดการลงทะเบียน

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์ปี 2561

ต้อนรับครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์

ทานหาแม่ฟ้าหลวง

WLP Cultural Festival 2018

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์คนกล้าไม่พึ่งพายาเสพติด

โครงการอบรมปฐมนิเทศนักศึกษา IIP

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เราชาวมนุษยศาสตร์แต่งกายดี มีวินัย ใส่ใจสุขภาพตนเองสุขภาวะของนักศึกษาบุคลากรและชุมชนมหาวิทยาลัย

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากสมาคมวิจัยปรัชญาการศึกษาเถาสิงจือ

ต้อนรับคณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

กิจกรรมอบรมปัจฉิมนิเทศและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมปัญญาท้องถิ่นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการแข่งทักษะในแต่ละหลักสูตรผ่านแนวคิดที่บูรณาการร่วมกับการแสดงนิทรรศการและผลงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของนักศึกษา

ส่งมอบนศ.ฝึกสอนชาวจีน

ต้อนรับนักศึกษาจากประเทศจีน

ปี๋ใหม่เมือง 61

อบรมค่ายภาษาอังกฤษและภาษานานาชาติ

Talent Shows

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนและการแสดงความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมจีนจากโรงเรียนประถมและมัธยมในเครือข่ายโครงการInternational Internship Program (IIP)

ปลูกดอกไม้วันราชภัฏ

วันราชภัฏ2561

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งดาวรุ่งราชภัฏครั้งที่11