ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

สื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตำบป่าตึง

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

กิจกรรมวันมนุษยศาสตร์และ การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ดาวรุ่งราชภัฏ ครั้งที่ 12

สภากาแฟ

ขบวนกระทงคณะมนุษยศาสตร์

ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)

พิธีบายศรีสู่ขวัญ

พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์

อบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

กิจกรรมอบรมเสริมสร้างสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ

กำหนดการลงทะเบียน

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์ปี 2561

ต้อนรับครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์

ทานหาแม่ฟ้าหลวง

WLP Cultural Festival 2018

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์คนกล้าไม่พึ่งพายาเสพติด

โครงการอบรมปฐมนิเทศนักศึกษา IIP

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เราชาวมนุษยศาสตร์แต่งกายดี มีวินัย ใส่ใจสุขภาพตนเองสุขภาวะของนักศึกษาบุคลากรและชุมชนมหาวิทยาลัย

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากสมาคมวิจัยปรัชญาการศึกษาเถาสิงจือ

ต้อนรับคณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

กิจกรรมอบรมปัจฉิมนิเทศและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมปัญญาท้องถิ่นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการแข่งทักษะในแต่ละหลักสูตรผ่านแนวคิดที่บูรณาการร่วมกับการแสดงนิทรรศการและผลงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของนักศึกษา

ส่งมอบนศ.ฝึกสอนชาวจีน

ต้อนรับนักศึกษาจากประเทศจีน

ปี๋ใหม่เมือง 61

อบรมค่ายภาษาอังกฤษและภาษานานาชาติ

Talent Shows

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนและการแสดงความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมจีนจากโรงเรียนประถมและมัธยมในเครือข่ายโครงการInternational Internship Program (IIP)

ปลูกดอกไม้วันราชภัฏ

วันราชภัฏ2561

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งดาวรุ่งราชภัฏครั้งที่11

กิจกรรมประกวดการสื่อสารภาษาอังกฤษ

กิจกรรมอบรมค่ายภาษาอังกฤษและภาษานานาชาติ

China-Thailand Friendship & Cultural Bonding Concert 2017

CRRU OPEN HOUSE Thailand - China Education & Job Fair 2017 30 November 2017 Chiang Rai Rajbhat University Thailand

241160มนุษยศาสตร์ร่วมใจออกกำลังกายพิชิตภัยร้ายยาเสพติด

นิทรรศการนิฮงไซครั้งที่ 12 ของโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น

โครงการสัมนาวิชาการ หัวข้อศิลปะการพูดในการทำงานและการพัฒนาบุคคลิกภาพเพื่อนความสำเร็จทางวิชาชีพ

อบรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและสานสัมพันธ์นักศึกษาไทย-จีน

บรรยากาศพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่ลานกิจกรรมหน้าคณะมนุษย์

ขบวนแห่กระทงคณะมนุษยศาสตร์

ทำกระทง

ห่มผ้า นุ่งซิ่น ตามถิ่นวิถีวัฒนธรรม

โครงการส่องมอบนักศึกษา IIP

ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง

วันภาษาเกาหลี

โครงการปลูก ดอกดาวเรืองด้วยดวงใจถวายพ่อ ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.๙