โครงการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

โครงการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย "นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้" วันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย