อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและกลวิธีการสอนในศตวรรษที่ 21 และการประยุกต์ให้เทคโนโลยีการเรียนการสอน

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและกลวิธีการสอนในศตวรรษที่ 21 และการประยุกต์ให้เทคโนโลยีการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 โดยมี อาจารย์ ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7913